NEWS & PRESS

COVID-19 Insurance Notice! 2077-6-5 | कोभिड–१९ को जोखिम बीमा सम्बन्धी सूचना ! | कोरोना संक्रमितहरुको मनोबल उच्च पार्दै उपचारमा नीजहरुकै सहयोग र प्लाज्मा दानबाट जीवन रक्षा गरी समाजमा पुर्नस्थापना गराउन सकिने सन्देश सहितको अभियान संचालन गर्ने संघको निर्णय । | See All
Quick Inquiry
P.O. Box 189, Exhibition Road, Kathmandu Nepal.
Under NMA Umbrella

Societies

Association of Spine Surgeons of Nepal (ASSN)
 • NMA Building, Siddhi Sadan, Exihibition Road, Kathmandu,
Society of Public Health Physician Nepal (SOPHYN)
 • Nepal Medical Association Building , Exhibition Road , Kathmandu
Cardiac Society of Nepal (CSN)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
General Practice Association of Nepal (GPAN)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
International College of Surgeons (ICS Nepal Section)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Association of Medical Editors (NAME)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Association of TB and Chest Physicians (NATBCP)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Association of Urological Surgeons (NAUS)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Epilepsy Association (NEA)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Oncological Society (NEONS)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Ophthalmic Society (NOS)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Orthopaedic Association (NOA)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Paediatric Society (NEPAS)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Radiologists Association (NRA) Nepal)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Society of Nephrology (NSN)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepal Society of Obstetricians and Gynaecologists (NESOG)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepalese Society of Critical Care Medicine (NSCCM)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepalese Society of Gastroenterologists
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepalese Society of Neurosurgeons (NESON)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepalese Society of Therapeutic Radiation Oncology (NESTRO)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Thoracic Society of Nepal
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Perinatal Society of Nepal (PESON)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Psychiatrists Association of Nepal (PAN)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Society of Anaesthesiologists of Nepal (SAN)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Society of Dermatologists, Venerologists and Leprologists of Nepal (SODVELON)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Society of Internal Medicine of Nepal (SIMON)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Society of Otolaryngologists of Nepal (SOL Nepal)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Society of Surgeon of Nepal (SSN)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
AMDA Nepal
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nepalese Society of Emergency Physicians (NSEP)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Ortho Dentist Association Nepal (ODAN)
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Infection Control Society Nepal
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Nursing Association Nepal
 • Nepal Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal
Association of Clinical Pathologists of Nepal (ACPN)
 • Medical Association (NMA) Building, Siddhi Sadan,Exibition road, Kathmandu Nepal